اعضای هیات مدیره انجمن

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

۳۸۷۴۶۹_۷۴۰

دکتر شکوفه نیکفر

رئیس انجمن
dr-khedmati

دکتر جمال الدین خدمتی

دبیر انجمن
dr.yousefi

دکتر نازیلا یوسفی

نایب رئیس انجمن
Screenshot_20230923_221446_Chrome

دکتر محمد مهدی مجاهدیان

عضو هیات مدیره انجمن
dr sharifnia

دکتر حسام الدین شریف نیا

عضو هیات مدیره انجمن
dr-sharif

دکتر زهرا شریف

بازرس انجمن