Sunday, May 9, 2021 | فارسی |SiteMap
   Membership
  Gallery
  Visit the site

Today 65
This month 1681
TOTAL 11462

 Membership
 Send Print Back

 

برای عضویت، با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.

ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

۸-۱- عضویت پیوسته- افراد زیر می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند:

ü   هیئت مؤسس انجمن

ü   کلیه افراد دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) در ضمینه مدیریت دارو و یا اقتصاد دارو و یا سیاست گذاری دارو

ü   کلیه دانشجویان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) مدیریت دارو و یا اقتصاد دارو و یا سیاست گذاری دارو که امتحان جامع خود را گذرانده باشند

ü   کلیه افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر بوده و به تأیید هیئت مدیره حداقل دارای ۴ سال سابقه آموزشی، تحقیقاتی در زمینه های مدیریت و اقتصاد دارو باشند.

ü   کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد یا بالاتر گروه پزشکی که دوره های تخصصی مدیریت یا اقتصاد دارو را گذرانده اند و مدارکی مانند MBA، MPH یا MSc در زمینه مدیریت و اقتصاد دارند.

تبصره۱ : درخواست عضویت پیوسته هر فرد باید به صورت جداگانه در هیئت مدیره به تصویب برسد.

تبصره ۲: اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت مدیره مذکور در ماده ۷ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را داشته باشند.

تبصره ۳: از تاریخ تصویب این اساسنامه عضویت پیوسته فعلی انجمن که با شرایط مذکور در بند ۸-۱ تطبیق نداشته باشد به عضویت وابسته تبدیل خواهد شد.

۸-۲- عضویت وابسته- افراد زیر می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:

ü   کلیه دانشجویان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) مدیریت دارو و یا اقتصاد دارو و یا سیاست گذاری دارو پیش از گذراندن امتحان جامع

ü   کلیه داروسازان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته های مرتبط با مدیریت و اقتصاد سلامت که در حال حاضر در زمینه های مدیریت و یا اقتصاد دارو فعالیت می کنند.

تبصره ۱: درخواست عضویت وابسته هر فرد باید به صورت جداگانه در هیئت مدیره به تصویب برسد.

تبصره ۲: اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

۸-۳- عضویت افتخاری- شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته شوند.

ماده۹- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که هیئت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رساند به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی های انجمن نسبت به عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲: ملاک تعداد اعضای پیوسته  انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی انجمن و انتخابات هیئت مدیره هستند که حق عضویت مصوب را از زمان شروع عضویت خود در انجمن پرداخت نموده و برگه شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

ماده ۱۰: عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱۰-۱- استعفای کتبی عضو خطاب به رئیس هیئت مدیره

۱۰-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین می نماید.

۱۰-۳- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی.

تبصره ۱: مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره ۲: تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیئت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیئت مدیره انجمن خواهد بود.


Industry Government University
Sign In

UserName :
Password :
  
  Forgot your password.

Links

News